privacy-policy

Privacyverklaring | Beweegcentrum DOEN

Beweegcentrum DOEN hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we op een heldere en transparante manier informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Beweegcentrum DOEN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring.
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij strikt nodig voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn.

Bedrijfsgegevens Beweegcentrum DOEN

Beweegcentrum DOEN
Duinstraat 4
4371 AZ Koudekerke
info@beweegcentrumdoen.nl
0118 552 025

Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor gegevensverwerking voor het CBS.

1) Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Beweegcentrum DOEN verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
- Om een aanmelding voor diensten m.b.t. beweegcentrum DOEN aan te kunnen nemen en registreren
- Om een contactformulier te kunnen ontvangen en beantwoorden
- Om u, met uw toestemming een nieuwsbrief te kunnen versturen en/of u op een andere manier van nieuws te kunnen voorzien omtrent beweegcentrum DOEN

2) Wie ontvangt uw persoonsgegevens
Beweegcentrum DOEN, verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Na doorgifte van uw persoonsgegevens, middels bijvoorbeeld het zenden van een e-mail of het invullen van het reserveringsformulier op deze website, geeft u ons toestemming, uw gegevens verder te verwerken.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- (mobiel)Telefoonnummer
- E-mailadres
- Rekeninggegevens voor automatische incasso
- Bedrijfs en/of verzekeringsgegevens m.b.t. vergoeding van onze diensten
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en/of telefonisch contact.

3) Bewaartermijn
Beweegcentrum DOEN bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Persoonsgegevens van oud leden die gedurende 3 jaar geen lid zijn geweest worden automatisch verwijderd. Alleen de persoonsgegevens van de personen die aangegeven hebben de nieuwsbrief te willen ontvangen blijven bewaard.

4) Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beweegcentrum DOEN en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@beweegcentrumdoen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

5) Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens
Beweegcentrum DOEN wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

6) Wettelijke of contractuele voorwaarde om overeenkomst te kunnen sluiten
Om uw aanvraag voor onze diensten en/of inschrijving in behandeling te kunnen nemen behoort het verstrekken van uw persoonsgegevens tot voorwaarde om uw aanvraag te kunnen registreren en de diensten uit te kunnen voeren.

7) Derden
Uw gegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

8) Beveiliging van uw persoonsgegevens
Beweegcentrum DOEN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op met ons: info@beweegcentrumdoen.nl